SwiftCode.Info – 香港上海匯豐銀行台北分行各分行國際匯款SWIFT CODE列表

香港上海匯豐銀行台北分行SWIFT CODE

回到首頁 >
台灣地區銀行匯款代碼SWIFT CODE查詢總列表 > 香港上海匯豐銀行台北分行SWIFT CODE :
HSBCTWTPXXX
所在城市 分行中英文名稱 SWIFT CODE 電話地址
台北(Taipei) OBU(OBU Branch) HSBCTWTPOBU 查詢銀行各分行地址電話