SwiftCode.Info – 菲律賓首都銀行台北分行各分行國際匯款SWIFT CODE列表

菲律賓首都銀行台北分行SWIFT CODE

回到首頁 >
台灣地區銀行匯款代碼SWIFT CODE查詢總列表 > 菲律賓首都銀行台北分行SWIFT CODE :
MBTCTWTPXXX
所在城市 分行中英文名稱 SWIFT CODE 電話地址
台北(Taipei) 台北分行(Taipei Branch) MBTCTWTPXXX 查詢銀行各分行地址電話
高雄(Kaohsiung) 高雄分行(Kaohsiung Branch) MBTCTWTPKAO 查詢銀行各分行地址電話